Sremska 2,Bijeljina 76300
info@oktanpromet.com
+ 387 55 244 444

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

Metalne savitljive harmonikaste cijevi su nepropusne cijevi koje se izrađuju specijalnim postupkom hidrauličkog formovanja od tankostjenih, glatkih, u zaštitnoj atmosferi uzdužno zavarenih cijevi.
One mogu imati rebra formirana u vidu zavojnice ili normalna na osu cijevi.
Naše cijevi tip MAFLEX N i MAFLEX S imaju rebra normalna na osu cijevi. Metalne savitljive harmonikaste cijevi zahvaljujući obliku rebara imaju povećanu otpornost na djelovanje pritiska u radijalnom pravcu,a manju u pravcu ose cijevi.
Radi povećanja otpornosti cijevi na djelovanje pritiska vrši se opletanje cijevi. Broj opleta, materijal opleta i karakteristika cijevi u zavisnosti od broja opleta su naznačene u daljem tekstu za svaki tip cijevi. Priključivanje metalnih savitljivih harmonikastih cijevi se izvodi prirubnicama, priključcima s navojem, cijevnim nastavcima itd. Spajanje priključaka sa cijevima se u zavisnosti od tipa cijevi i tipa materijala priključka izvodi zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdim lemljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.Materijal:


Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine.
Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati:
 • sposobnost obrade plastičnom deformacijom,
 • dobra svojstva čvrstoće,
 • optimalnu termičku stabilnost,
 • antikorozivne osobine,
 • pouzdanost u radu.
U principu se teško može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Zbog toga mi koristimo kvalitetne materijale koji zadovoljavaju najveći broj zahtjeva koji se traže u praksi. Naši standardni materijali su naznačeni kod svakog tipa cijevi. Moguća je izrada cijevi i od drugih materijala, ali je to uslovljeno količinama.

Primjena:

 • apsorbovanje pomjeranja (kretanje jednog ili oba priključka cijevi su velike amplitude, a niske frekvencije),
 • apsorbovaanje vibracija (kretanja su s malom amplitudom i visokom frekvencijom)
 • apsorbovanje termičkih širenja cjevovoda,
 • kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda,
 • apsorbovanje ugaonih pomjeranja.

Definicija i objasnjenje karakteristika cijevi:


Nazivni prečnik cijevi (DN)
u skladu sa ISO 6708 je brojna oznaka veličina koja je zajednička za sve komponente u cijevnom sistemu. Nazivni prečnik je prikladan okrugao broj za referente namjene i ne mora biti jednak stvarnom unutrašnjem prečniku cijevi.
Unutrašnji prečnik cijevi (d 1)
se odnosi na slobodni presjek cijevi u većini slučajeva je jednak nazivnom prečniku cijevi.
Spoljašnji prečnik cijevi:
to je prečnik koji se dobija mjerenjem cijevi preko rebara kod neopletenih (d 2) odnosno preko opleta kod opletenih cijevi (d 3).
Broj opleta
Cijevi se opliću radi povećanja otpornosti na pritisak i radi zaštite od mehaničkih oštećenja. Opletanje se izvodi sa jednim ili dva opleta. Cijevi namijenje za vakumske primjene se normalno ne opleću
Nazivna dužina (NL)
je dužina cijevi između dvije fiksne tačke
Nazivni pritisak (NP) ili radni pritisak
je maksimalni pritisak koje cijevi mogu izdržati u radu pri sobnoj temperaturi (20 C) i strujanjima fluida bez kolebanja pritiska i bez prisustva vibracija. Nazivni pritisak se utvrđuje kao četvrtina vrijednosti kidajućeg pritiska tj. NP= Kidajuci pritisak / 4 Ukoliko su cijevi izložene termičkim naprezanjima tj. ukoliko rade s temperaturama višim od sobne nazivni pritisak cijevi na ovim temperaturama (Pdop) je manji. Pdop=NP x Kt
Minimalni radijus savijanja
je minimalni radijus krivine ose cijevi koji se dozvoljava u toku eksploatacije cijevi. Određuje se na osnovu mjerenja i računanja. U tabelama je dat dvojako: prvo statički za slučajeve samo jednog savijanja i drugo kao dinamički za višestruka savijanja u toku rada. Radijus savijanja cijevi u radnom položaju mora biti veći ili jednak minimalnom radijusu savijanja datom u tabelama. Radijus savijanja cijevi, takođe, bitno utiče na radni vijek cijevi. Povećanjem radijusa savijanja povećava se i radni vijek cijevi.
Masa cijevi
data je u tabelama. Utvrđena je računskim putem i mjerenjima. Moguća su variranja u dozvoljenim granicama +-10%.
Maksimalna dozvoljena radna temperatura
je najniža od maksimalno dozvoljenih radnih temperatura nekog od sastavnih elemenara sklopa cijevi:
 • materijala cijevi
 • metode spajanja priključka i cijevi
 • materijala priključka
 • metode priključivanja itd.

Radne temperature za cijevi bez priključaka su date kod svakog tipa cijevi.

Kontrola kvaliteta i atesti:

Kontrola kvaliteta je od izuzetnog značaja posebno kada se ima u vidu specifičnost savitljivih cijevi kako u pogledu proizvodnje tako i u pogledu eksploatacije.
Kontrola materijala
Kvalitetni materijali su jedan od osnovnih faktora za proizvodnju kvalitetnih metalnih savitljivih harmonikastih cijevi. Stoga mi poklanjamo izuzetnu pažnju konstantnom snabdjevanju kvalitetnim materijalima od renomiranih evropskih proizvođača. Svi materijali moraju biti snabdjeveni odgovarajućim certifikatima kao što je certifikat u skladu s DIN 50049-3.1B. Bez obzira na to mi pri preuzimanju materijala imamo mogućnost da vršimo ispitivanja hemiskih i mehaničkih karakteristika, otpornosti na interkristalnu koroziju, itd.
Kontrola proizvodnog procesa
Značajna pažnja se pridaje kontroli tačnosti dimenzija i pažljivoj obradi materijala u procesu proizvodnje. Osnovni materijal od kojeg se cijevi izrađuju u procesu hidrauličnog formovanja trpi znatna naprezanja, ali je ovo istovremeno i vrlo pouzdano testiranje materijala.
Ispitivanje nepropustivosti
ima za cilj da se provjeri zaptivenost cijevi. Ovo ispitivanje se može izvesti kao pneumatsko ili vakumsko. Pneumatsko ispitivanje nepropusnosti se vrši vazduhom ili azotom pod vodom. Ispitivanje azotom je skuplje, a vrši se kod cijevi koje provode gasovite ili vrlo tečne medije. Prilikom ovih ispitivanja cijevi se podvrgavaju pritisku koji je jednak 10% radnog pritiska ili 2 bara minimalno.Vakumsko ispitivanje se primjenjuje samo u posebnim slučajevima, jer ono znatno povećava cijenu cijevi pa stoga ono mora biti predmet posebnog dogovora.
Ispitivanje hidrauličnim pritiskom
Ovo ispitivanje se izvodi u svrhu provjere izrađenih cijevi a može biti kao:
 • ispitivanje pod ispitnim hidrauličnim pritiskom ili
 • ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom.

Ispitivanje podm ispitnim hidrauličnim pritiskom se izvodi na cijevima u statičnom i pravolinijskom položaju na sobnoj temperaturi. Ispitni pritisak iznosi 1,5 puta maksimalni dozvoljeni radni pritisak. Ispitni fluid, izuzev ako drugačije nije ugovoreno, je voda. Ispitni pritisak se održava dovoljno vremena da bi se omogućilo vizuelno ispitivanje svih spoljnih površina. Ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom se izvodi pod istim uslovima kao i prethodno
s tom razlikom što ispitni fluid nije tečan već gasovit. Pneumatsko ispitivanje je znatno opasnije od hidrauličkog zbog toga što bilo koji prečnik cijevi prilikom ispitivanja u slučaju pucanja može prouzrokovati jaku eksploziju. Stoga se ono primjenjuje samo u izuzetnim slučajevima i uz poseban dogovor.
Atesti
Prijemne kontrole izvodimo ili mi ili stručnjaci specijaliziranih agencija zavisno od zahtjeva kupca. Zavisno od tipa primjene kontrole koja se ugovori izdaju se odgovarajuće potvrde kojima se potvrđuju izvršena ispitivanja. Ove potvrde se izdaju u skladu s relevantnim standardima ISO 404 odnosno DIN 50049. Ukoliko se od strane kupca ne naznači željeni tip mi uobičajeno izdajemo potvrdu u skladu s DIN 50049-3.1B.

Instaliranje:

Naše cijevi su vrlo specifični proizvodi. Pouzdane su u radu, ali uz uslov da se, pored pravilnog izbora, i pravilno instaliraju.
Pravilno rukovanje
S obzirom na relativno tanke materijale od kojih su cijevi izradene, nužno je da se pažljivo postupa sa cijevima kako se ne bi već prije upotrebe ostetile. Cijevi se u skladištu moraju držati u opruženom stanju ili savijene u kotur sa radijusom savijanja većim od minimalno dozvoljenog. Pri prenošenju, ne bi trebalo da se cijevi vuku po patosu ili preko ostrih ivica.
Pravilan izbor dužine
Pravilno izabrana dužina je veoma značajna. Prekratka cijev ne daje potrebnu savitljivost već se ponaša kao kruta cijev. Osim ovoga cijev se može relativno brzo oštetiti u blizini priključka. Preduga cijev ne samo što je nepotrebna investicija već može biti uzrok brzog stradanja cijevi u radu. Pri određivanju dužine koristite se našim preporukama, a tamo gdje niste sigurni konsultujte se sa nama.
Dopustivi radijus savijanja se mora poštovati
Nepoštovanje dovodi do brzog propadanja cijevi. Takođe se moraju poštovati upute koje se odnose na pritiske, temperature itd.
Naprezanje bez uvrtanja
Naše savitljive cijevi se smiju podvrgavati samo savijanjima. Torziona naprezanja se zbog toga moraju izbjegavati . Ovo je u najvećem broju slučajeva moguće ostvariti pogodnim instaliranjem cijevi. U slučaju pomjeranja u toku rada, neophodno je da se cijev montira tako da njena osa i pravac njenog pomjeranja budu u istoj ravni.


MAFLEX - N

Konstrukcija:
Potpuno metalna jednostjena savitljiva cijev izrađena hidrauličkim postupkom od glatke uzdužno zavarene cijevi.
Profil:
Harmonika sa nesabijenim paralelnim rebrima.
Materijal:
Nerđajući austenitni čelik , materijal
 • W.Nr. 1.4571 ( AiSi 316 Ti),
 • W. Nr. 1.4401 ( AiSi 316),
 • W. Nr. 1.4404 ( AiSi 316L),
 • W. Nr. 1.4541 ( AiSi 321).
Oplet Nerđajuća čelična žica materijal
 • W.Ne. 1.4301 ( AiSi 304).
Priključci:
Prirubnice, priključci s navojem, cijevni nastavci,
Dimenzije:
DN 10 do DN 150.
Pritisci:
105 bar maksimalno. Zavisno od nazivnog prečnika, broja opleta, temperature itd
Temperatura:
- 196 º C do 600 º C
Primjena:
Provođenje tečnosti i gasova pod pritiskom i potpritiskom . Pošto su izrađene od nerđajućeg čelika mogu se primjenjivati i u slucajevina kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama . Kompezujući elementi za apsorbovanje, pomjeranja, vibracija, termičkih širenja, kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda i slično.
Radni pritisak (Pr), dat u tabeli (u pdf-u), je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli: Prt=Pr x kt (bar)


RADNA TEMPERATURA t(C)
20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
REDUCIONI KOEFICIJENT kt(-) 1 0.95 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.57


MAFLEX - S

Konstrukcija:
Potpuno metalna jednozidna savitljiva cijev izrađena hidrauličkim postupkom od glatke uzdužno zavarene cijevi.
Profil:
Harmonika sa sabijenim paralelnim rebrima (omega profil).
Materijal:
Nerđajući austenitni čelik , materijal
 • W.Nr. 1.4571 ( AiSi 316 Ti),
 • W. Nr. 1.4401 ( AiSi 316),
 • W. Nr. 1.4404 ( AiSi 316L),
 • W. Nr. 1.4541 ( AiSi 321).
Oplet Nerđajuća čelična žica materijal
 • W.Ne. 1.4301 ( AiSi 304).
Priključci:
Prirubnice, priključci s navojem, cijevni nastavci,
Dimenzije:
DN 10 do DN 150.
Pritisci:
105 bara maksimalno u zavisnosti od nazivnog prečnika, broja opleta, temperature itd.
Temperatura:
- 196 º C do 600 º C
Primjena:
Provođenje tečnosti i gasova pod pritiskom . Pošto su izrađene od nerđajućeg čelika mogu se primjenjivati i u slučajevima kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama . Kompezujući elementi za apsorbovanje, pomjeranje, vibracije, termička širenja, kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda i slično. Slučajevi kada je potrebna veća savitljivost od savitljivosti koju ima cijev Panaflex N. Slučajevi težih opterećenja na vibracije.

Radni pritisak (Pr), dat u tabeli, je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli:
Prt=Pr x kt (bar)


RADNA TEMPERATURA t(C)
20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
REDUCIONI KOEFICIJENT kt(-) 1 0.95 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.57


OPLETI - panciri, metalna zaštita

Konstrukcija:
Oplet okruglog presjeka s dvonagibnim presjekom. Mogu biti sa oštrim ili tupim uglom opletanja
Profil:
Harmonika sa sabijenim paralelnim rebrima (omega profil).
Materijal:
 • Nerđajuča čelična žica x5 Cr Ni 189 po DIN 17440 materijal broj 1.4301 AISI 304.
 • Svjetlo bronzana žica,
 • Čelična pocinčana žica,
 • Drugi materijali kao što su: bakar, poliesterski konac itd.
Dimenzije:
Unutrašnji prečnik opleta od 4 do 174 mm.
Primjena:
Opletanje metalnih ,gumenih i plastičnih savitljivih cijevi zbog mehaničke zaštite i povečanja otpornosti na djelovanje unutrašnjeg pritiska.
Opletanje cijevi i kablova radi zaštite i otklanjanja smetnji.
Opleti bez jezgra za specijalne namjene.


TIP OPLETA MATERIJAL
DOPUŠTENA RADNA TEMPERATURA
11 Čelična pocinčana žica
250º C
12 Nerđajuća čelična žica 400º C
33 Svjetla bronzana žica 250º C


PRIKLJUČCI

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema EN M. B1. 011
Način spajanja-ZAVARENO
Dimenzije same prirubnice biramo iz tabele date u pdf verziji koju možete preuzeti na našem sajtu.
Na zahtjev kupca radimo prirubnice i po svim ostalim standardima.
PRIMJER :Za cijev ∅ 80 potrebna nam je fiksna prirubnica od čelika  za nazivni pritisak NP 10 bara ,dopuštene radne temperature 300°C. Izaberemo tip : FP 12 C.
Napomena: Detaljnije podatke o fiksnim prirubnicama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema EN M. B1. 011.
Način spajanja fiksnog dijela uz cijev-ZAVARENO
Detaljnije podatke o okretnim prirubnicama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.
Pored EN-a radimo prirubnice po svim ostalim standardima na zahtjev kupca.
PRIMJER: Za cijev prečnika ∅ 100 potrebna je okretna prirubnica od nerđajućeg čelika za nazivni pritisak NP 10 bara, dopuštene radne temperature 500 stepeni C . Izaberemo tip:OP 22 I

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema EN C. B5.221 usaglašene sa ISO 4200
Način spajanja cijevnog završetka i cijevi: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO.
Napomena: Detaljnije podatke o cijevnim nastavcima možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovaraju za navojne spojeve sa usječnim prstenom EN M. B6 716 i preklopnom navrtkom EN M. B1. 862
Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema EN C. B5.230 usaglašene sa ISO 4200
Način spajanja cijevnog završetka i cijevi: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Način spajanja - zavareno ili tvrdo lemljeno.
Fiksna navrtka sa cijevnim navojem prema EN M B0 057.
Napomena: Detaljnije podatke o fiksnim navrtkama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Fiksni priključak sa navojem prema EN M B0 057.
Dimenzije prema ISO 4145.
Nažin spajanja - zavareno ili tvrdo lemljeno
Napomena: Detaljnije podatke o fiksnim priključcima možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za cijev tipa: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Okretna navrtka sa ravnim naleganjem navoj prema EN M B0 056 ISO 228/1
Način spajanja - zavareno ili tvrdo zalemljeno.
Objašnjenje pojma: Za cijev prečnika ∅ 50 (DN) potrebna je okretna navrtka sa ravnim naleganjem, od mesinga, dopuštene temperature 200 stepeni C. Biramo tip priključka RC 43 M.
Napomena: Detaljnije podatke o okretnim navrtkama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Okretna navrtka sa ravnim naleganjem prema DIN 3870.
Način spajanja : zavareno ili tvrdo zalemljeno.
Napomena: Detaljnije podatke o okretnim navrtkama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Okretna navrtka sa loptastim naleganjem navoj odgovara prema EN M B0 056
Način spajanja: zavareno ili tvrdo zalemljenjo.
Objašnjenje pojma :Za cijev prečnika ∅ 32 (DN 32) potrebna je navrtka G 1 1/4" sa loptastim naleganjem od nehrđajučeg čelika i dopuštene temperature 400 stepeni C. Biramo tip priključka LC 22 S.
Napomena: Detaljnije podatke o okretnim navrtkama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za tip cijevi: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Način spajanja: zavareno ili tvrdo zalemljenjo.
Objašnjenje pojma :Za cijev prečnika ∅ 32 (DN 32) potrebna je navrtka M 45X1.5 sa loptastim naleganjem od nerđajučeg čelika. i dopuštene temperature 400 stepeni C. Biramo tip priključka LM 22 S.
Napomena: Detaljnije podatke o okretnim navrtkama možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za cijev: MAFLEX-N i MAFLEX-S.
Holender-Kombinovana spojka sa cijevnim navojem prema EN M B0 057 usaglašen sa EN M. B6 583.
Način spajanja, zavareno ili tvrdo lemljeno.
Objašnjenje pojma: Potrebna nam je rastavljiva veza sa unutrašnjim navojem na izlazu Rp 1/2" za cijev prečnika ∅15 (DN 15).Materijal holendera je TeL (temper liv),a dopuštena temperatura je 200 stepeni C.
Napomena: Detaljnije podatke o holenderima možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Odgovara za cijev: MAFLEX-N i MAFLEX-S
Holender- kombinovana spojka sa cijevnim navojem prema EN M B0 057 usaglašen sa ISO U12.
Način spajanja: zavareno ili tvrdo lemljeno.
Objašnjenje pojma: Potrebna nam je rastavljiva veza sa vanjskim navojem na izlazu R 1 za DN 25. Materijal holendera je TeL -temper liv, a dopuštena temperatura je 200 stepeni C.
Izabiramo tip priključka HS 53 T.
Napomena: Detaljnije podatke o holenderima možete pronaći u pdf verziji ovog proizvoda,koji možete preuzeti ovde.

Besplatno upustvo za montažu naših cijevi.